close
چت روم
اس ام اس یکی ازفانتزیام
loading...

اس ام اس کده شهر آفتاب | شهر اس ام اس و سرگرمی

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ…ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ۴ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻑ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﺘﺎﻝ ﻧﺎﻣﺒﺮ ﻭﺍﻥﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭﺗﺎﮐﺴﯿﻪ ﺷﻦ ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﻢ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﻑﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯿﻮ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﮐﻒ ﺣﺮﮐﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﮔﻮﺷﯿﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻒ ﺩﺭ ﺣﺪﻻ ﻟﯿﮕﺎ ﻭ ﻣﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺧﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩﺑﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﮕﻢ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻡ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻦ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺑﭙﺮﺳﻪ ﺁﻗﺎﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻧﻮ…

Admin بازدید : 181 جمعه 18 بهمن 1392 نظرات ()
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ…

ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ۴ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻑ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﺘﺎﻝ ﻧﺎﻣﺒﺮ ﻭﺍﻥ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭﺗﺎﮐﺴﯿﻪ ﺷﻦ ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﻢ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ
ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﻑ
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯿﻮ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﮐﻒ ﺣﺮﮐﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﮔﻮﺷﯿﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻒ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﻻ ﻟﯿﮕﺎ ﻭ ﻣﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺧﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﺑﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﮕﻢ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻡ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻦ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺑﭙﺮﺳﻪ ﺁﻗﺎ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻧﻮ ﮐﺠﺎ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮﻧﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﻗﻞ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﻔﯿﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮑﻨﻢ ﻭ ﺑﮕﻢ:
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﯿﮋﻥ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺷﻤﺎﺭﻣﻮ ﺑﺪﻡ ﻓﻘﻂ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ :ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ” ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱِ “ ﺧﺎﺹ ”
ﺑﻮﺩﻥ ﺑﮑﻨﻢ، ﯾﺎ “ﺧﺮ ” ﺑﻮﺩﻥ ! ﺍﻓﻖ ﻣﻔﻖ ﺍﻡ ﻧﻤﯿﺮﻡ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
دانلود نرم افزار اس ام اس كده شهرآفتاب
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • دوستی بی پایان
 • سایت تفریحی میرک
 • ♥♥♥ مستر پاتوق ♥♥♥
 • سی مرجع
 • داستان
 • ناول دانلود
 • کمیاب آنلاین
 • شیبول چت
 • تبادل لینک
 • شیبول چت چتروم فارسی
 • اس ام اس جدید عاشقانه و خنده دار
 • الکسا
 • بینگ
 • تبادل لینک هوشمند,تبادل لینک,تبادل لینک سه طرفه
 • سایت تفریحی بست لایک
 • مرجع دانلود رایگان و آپدیت نود 32
 • باشکاه جامع پیام نوریا-دانلود رایگان
 • انجمن علمی روانشناسی محقق اردبیلی
 • تبادل لینک
 • جدیدترین اخبار باشگاه میلان
 • دانلود برترين ها
 • pars2013
 • باشگاه تربيت بدني شهرستان ماكو
 • اخبار و نمونه سوالات پیام نور
 • کتابخانه الکترونیکی پیام نور
 • هرانچه نیاز شماست
 • تبادل لینک اتوماتیک
 • معلمان فردا
 • ساسان اس ام اس
 • جوک های خنده دار
 • احوالات دخترانه ی من
 • سایت تفریحی عکسفا
 • لاف چت
 • اف سی بی دانلود
 • images
 • فيس بوک ايروني
 • ۩۞۩ حس جالب من ۩۞۩
 • سايت تفريحی گلدنگار
 • ارایـشی و تفـریـحی=تایـباد اسـ امـ اسـ
 • خواندنی دیدنی
 • دنياي اس ام اس
 • بانك اس ام اس
 • سایت تفریحی و سرگرمی بیا2. ای ار
 • تانی هاست
 • زیبـــــــــــــا چـــت
 • فیسبوک فارسی
 • شعر های خوانده نشده
 • تبادل لینک
 • نابترین وبلاگ فارسی
 • پارسکو
 • نیک اس ام اس
 • بهترین وبلاگ دانلود موزیک
 • هنرهای-رزمی
 • سایت تفریحی البرز پاتوق
 • سايت بزرگ تفريحي
 • ثبت اگهی رایگان و ویژه
 • سایت تفریحی و سرگرمی دوستان
 • آموزش revit و 3dsmax
 • جدیدترین و بروزترین ها
 • لایف اس ام اس
 • یاهو
 • گوگل
 • ام ال دیزاین
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • ابزار سایت
  سامانه خرید کارت شارژ
  ارسال نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود
  فال حافظ
  استخاره آنلاین
  تبادل لینک رایگان
  تبلیغات متنی


  سفارش و تعرفه تبلیغــــات برای آگاهی از تعرفه ها کلیک کنید
  اس ام اس کــده شهر آفتاب کاملترین آرشیو اس ام اسی ایران زمین
  تبلیغات متنی با حداقل قیمت تبلیغات شما ، ماهانه 2.000 تومان
  تبلیغات متنی با حداقل قیمت تبلیغات شما ، ماهانه 2.000 تومان

   

  آمار سایت
 • کل مطالب : 3288
 • کل نظرات : 19
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 51
 • آی پی امروز : 52
 • آی پی دیروز : 88
 • بازدید امروز : 544
 • باردید دیروز : 631
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 2,197
 • بازدید ماه : 20,835
 • بازدید سال : 20,835
 • بازدید کلی : 1,198,810